Innlegg Kronikk
Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR). Foto: nyebilder.no

Veien mot nullutslippssamfunnet:

Norge trenger mer enn batterielektriske løsninger

Innspillsrunden til regjeringens ladestrategi er nettopp avsluttet, og Osloregionen interkommunalt politisk råd har deltatt i både muntlig og skriftlig høringsrunde. Vårt utgangspunkt er tydelig: En strategi for å gjøre også tungtransporten utslippsfri må omfatte mer enn infrastruktur for batterielektriske kjøretøy. Norge trenger en storstilt utbygging av energistasjoner som også kan tilby biogass eller hydrogen hvis overgangen til nullutslippssamfunnet skal lykkes.

Osloregionen er et interessepolitisk samarbeid mellom 64 kommuner på Østlandet, inkludert Oslo kommune. Grønn næringstransport er ett av våre fokusområder i 2022 og årene fremover, i lys av at 70 prosent av godstransporten på vei til og fra Norge går via Osloregionen. 55 prosent av de totale klimagassutslippene fra norsk veitrafikk skjer i vår region, og dette ønsker vi å gjøre noe med.

For snevert perspektiv

En strategi for å gjøre tungtransporten utslippsfri må omfatte mer enn infrastruktur for batterielektriske kjøretøy.

Vi i Osloregionen har i høringer til blant annet Nasjonal Transportplan (NTP) og Klimaplan 2021-2030 etterlyst tiltak og virkemidler spesielt rettet mot infrastruktur for tyngre kjøretøy. Slik sett ønsker vi en nasjonal ladestrategi velkommen, men perspektivet blir etter vår mening for snevert. Norge trenger løsninger for andre utslippsfrie energibærere enn elektrisitet, som biogass og hydrogen. Ladestrategien bør derfor utvides til å bli en strategi for lade- og fyllestasjoner.

I påvente av en ladestrategi, som forhåpentligvis vi inkludere mer enn elektrisitet, reagerer Osloregionen på at Enova avvikler sin støtteordning for fyllestasjoner for biogass. Markedet trenger alle stimulanser for nullutslippsløsninger, så dette er en utvikling i feil retning både symbolsk og reelt. Enova burde være en pådriver – ikke en brems.

Samtidig imøteser Osloregionen regjeringens arbeid med at biogasskjøretøy skal behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i ved bompasseringer, noe som vil være på høy tid.

Behov for samarbeid og koordinering

Det aller viktigste er at regjeringens kommende dokument ikke blir en ladestrategi, men en nullutslippsstrategi hvor både biogass og hydrogen får sin velfortjente plass.

Osloregionen mener for øvrig at Enova burde gjøre mye mer på transportområdet, blant annet ved å innføre nasjonale tilskuddsordninger for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier etter mønster av blant annet Klima- og energifondet i Oslo og Viken fylkeskommune. Enova bør også som et klimapolitisk instrument kunne gi tilskudd til etablering av lade- og fyllestasjoner, inkludert driftsstøtte i en innledende fase.

I kunnskapsgrunnlaget for ladestrategien utpekes areal som en av de største barrierene for etablering av infrastruktur. Osloregionen er enig i det, og vil bidra til å identifisere og planlegge mulige lokasjoner gjennom koordinering av innspill fra våre medlemskommuner. Det arbeidet har allerede gitt resultater gjennom en foreløpig kartlegging av potensielle tomter. Vi samarbeider tett med Grønt Landtransportprogram, og har dessuten søkt Klimasats-midler til å utarbeide en veileder for kommunene slik at saksbehandling av denne typen infrastruktur blir mest mulig enhetlig og effektiv.

For å få en fortgang i etablering av lade- og fylleinfrastruktur er det behov for mer samordnet areal- og transportplanlegging mellom forvaltningsnivåene (staten, fylkeskommunene og kommunene) som inkluderer behov for arealkrevende energistasjoner. Det er også behov for et reguleringsteknisk «hurtigspor» for saksbehandling der hvor kommunene ønsker å tilrettelegge for energistasjoner.

Anleggsmaskiner og fritidsbåter

Våre høringsinnspill til ladestrategien omfatter også behov for mer forbrukervennlige løsninger slik at man som bruker ikke må forholde seg til en rekke ulike betalingsløsninger, apper og utforming av stasjonene. Vi mener at det også må tas et krafttak for infrastruktur innen bygg- og anleggsbransjen slik at anleggsmaskiner kan lade og fylle utslippsfritt. I tillegg må det også bygges infrastruktur for nullutslipps fritidsbåter. Men: Det aller viktigste er som sagt at regjeringens kommende dokument ikke blir en ladestrategi, men en nullutslippsstrategi hvor både biogass og hydrogen får sin velfortjente plass.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Hydrogen24

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.